• 11 maart 2023 | Bondsconcours de Lawei Drachten
  • 16 maart 2023 | Algemene Leden Vergadering
  • 1 april 2023 | Jeugd Muziek Spektakel | Jeugdorkest de Notenkrakers | It Joo Oudega-SWF
  • 27 april 2023 | Koningsdag
  • 4 mei 2023 | 19:30 | Dodenherdenking Ankertsjerke
  • 12 mei 2023 | Blomkemerke
  • 24 juni 2023 | Jubileumconcert 125 jaar EMM in Theater Sneek
  • 15 juli 2023 | Openlucht Festival it Heidenskip
  • 23 september 2023 | Oprichtingsdatum EMM 125 jaar
  • 11 november 2023 | 20:00 | Alde Freonen konsert in It Joo Oudega-SWF
  • 25 december 2023 | 1e Kerstdag Ankertsjerke